ዕላማ

እሩም ትግርኛ
ቀንዲ ኣተኵሮ ናይ እዚ “ብሎግ” ኣብ እሩም ኣጸሓሕፋ ሰዋስው ትግርኛ እዩ። ኣብ’ዚ ዚድህሰሱ፤ እሩም ኣጸሓሕፋ ትግርኛ፡ መጐት ዝኸተሉን መጐት ዘይክተሉን ከምኡ’ውን መጐት ኪኸተሉ እና ከኣሉ ብልማድ ምቕያድ ዝኣብዩ ምልላይ፣ ሰዋስውእዊ ክፍልታትን ትንተናን ምቕራብ፡ ልሙዳት ጌጋታትን ኪእረሙ ምሕጽንታ ዝቐረበሎምን ምቅላሕ፣ ነቲ ድሩት ዝርግሐ ትምህርቲ ትግርኛ ሓደ ባብ ምኽፋት፡ ከምኡ’ውን እዋኑ ዘልዕሎም ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ንምዝታይ እዮም።

This blog, intended for Tigrigna speaking audiences, is in Tigrigna only. It is about the development of Tigrigna language: The topics include the Tigrigna adage’s usage in context and, if possible, its origin and when it first appeared, the the syntax of Tigrigna grammar, and Tigrigna as Second Language (TSL) for areas where Tigrigna is not the primary spoken language. For any one interested to start TSL formally bare with me until my website is fixed.–(this is revised entry of March 29, 2017)

ብሂል
ትግርኛ፡ ነጸብራቕ ባህሊን ልምዲን ሕብረተሰብ ዝኾኑ፡ ብዙሕ ኣፈ-ያታታትን ብሂላትን ኣለውዎ። እዚ ካብ ውሉድ-ናብ-ወለዶ ብኣፍ ዝሰጋገር ዝነበረ ወግዒ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዳርጋ እናሃሰሰ፡ ኪኢላታቱ እናወሓዱ፡ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ከምኡ’ውን ወግዒ ኣፈ-ታሪኽ ብግዜን ከባቢን ኪጽሎ ስለ ዝኽል ከም’ቲ መበቈሉ ኪዕቀብ ዝከኣል ኣይኮነን – ዝውሰኾ፡ ዝንከዮ፡ ጠሪሹ ትርጉሙ ዜጥፍእ’ውን ኣይሰኣንን።
ኣብ ምዕባለ ትግርኛ እጃሙ ከበርክት ዝደልይ ካብ’ቲ ሓሸውየ ወጺኡ፡ እሩሙ ኣጸሓሕፋ ብዝብሎ ኪጽሕፍን ሰዓብቲ ኣጥሪእዩ ንቕድሚት ከሰጕም ርሒብ ባይታ ኣሎ። እዚ ክፋል “ብሎግ” መርኣያ ተኽእሎ እዚ ተክንሎጂ ኮይኑ ኣብ’ዘን ዚስዕባ ነጥብታት የተኵር፤

 1. ብሂል ንምስናድ – ካብ ኣፈ-ታሪኽ ናብ ጽሑፋዊ ታሪኽ ንምስጋግር ምፍታን
 2. ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ብሂል ንምድህሳስ፡
 3. ትግባረ ብሂል ንምግላጽ፡
 4. ብዓቢኡ ከኣ እሩም ኣጸሓሕፋ ንምኽታልን
 5. ንግዱሳት ኣብ’ዚ ዕዩ ንምዕዳምን እዩ።
7 Comments

7 thoughts on “ዕላማ

 1. Hello.

  First, Thank you for the dedicated site.

  I am currently creating a website that, in purpose, is supposed to be a smooth introduction to French, using Tigrigna as introduction. In doing so, I am having a small problem with the exact usages and definitions for the most basic grammatical terms of English. If you are in anyway, interested to peer-review, collaborate and peer review in exanchge for nothing less than a proper attribution.. feel free to reply back to my email.

  • Greetings,
   Thank you for the kind words of encouragement and the feeling is mutual for your endeavour to use Tigrigna as way of introducing your upcoming French website. My French 101 (actually the code was 201) had helped me tremendously in imparting Tigrigna for those who comprehend French. I hope your Tigrigna knowledge would help facilitate your objectives too.
   I am more than happy to assist in what ever I can however I would like to caution you of my very limited spare time beyond the haphazard blogging and maintaining the TSL (Tigrigna as a Second Language) website. At least, our engagement could be a model in demonstrating collaboration. There are multitude of websites that strive to develop/teach Tigrigna but lack the tradition of sharing of experiences and collaboration.
   Finally, I would like to invite any lurkers out there who have the expertise to help and collaborate in your endeavour.
   Sincerely,

 2. ዝድነቕ ተበግሶን ጻዕርን! ቀጻሊ ክኸውን ተስፋ እገብር፣ ከምዚ ዓይነት መወከሲታት የድልዩና ኣለዉ።

  • ሰላም ተኽለ!
   ስለ እቲ ተገዳስነትካን ምትብባዕካን አመስግን። እዚ ዕዮ ካብ ዘበግሶ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ ኣሎ፣ እዛ “ብሎግ” እኳ ራብዓይ ዓመታ ሒዛ ኣላ። እተን ዘለዋኒ ክሳዕ ዝጽንቀቓን ዋላ ሓደ ግዱስ-ሰብ ክሳዕ ዝረኸብክሉ እዋንን ክቕጽል እየ። ብዙሓት ተኸታተልቲ እዚ “ብሎግ” ከም ዘለዉ እፈልጥ፣ ርእይቶ ወስ ዜብል ግን ንጣር እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ፡ ኣርእስቶም ዝሓለው ርእትይቶታት እንተ በዚሖም፡ እቲ ኣቀራርባ “ብሎግ” መወከሲ (ሓባሪ) ከም ዝህልዎ ንኽገብሮ መደብ ኣለኒ። ኣብ ምምዕባል ትግርኛ፡ እዋኑ ዝሓለፎ ነዊሕ ዕማም ከም ዘሎ ይርድኣኒ፣ ተጸሚምካ ኣንፈት ንምትሓዙ፡ ብውልቃዊ ተበግሶን ሓባራዊ ሓላፍነትን ከም ዝዕመም ግን እኣምን።

   –ኣርኣያ ካሳ
   25 መጋቢት 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s