ዕላማ

እሩም ትግርኛ
ቀንዲ ኣትኵሮ እዚ “ብሎግ” ኣብ እሩም ኣጸሓሕፋ ሰዋስው ትግርኛ እዩ። ኣብ’ዚ ዚድህሰሱ፤ እሩም ኣጸሓሕፋ ትግርኛ፡ መጐት ዝኸተሉን መጐት ዘይክተሉን ከምኡ’ውን መጐት ኪኸተሉ እና ከኣሉ ብልማድ ምቕያድ ዝኣብዩ ምልላይ፣ ሰዋስውእዊ ክፍልታትን ትንተናን ምቕራብ፡ ልሙዳት ጌጋታትን ኪእረሙ ምሕጽንታ ዝቐረበሎምን ምቅላሕ፣ ነቲ ድሩት ዝርግሐ ትምህርቲ ትግርኛ ሓደ ባብ ምኽፋት፡ ከምኡ’ውን እዋኑ ዘልዕሎም ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ንምዝታይ እዮም።

This blog, intended for Tigrigna speaking audiences, is in Tigrigna only. It is about the development of Tigrigna language: The topics include the Tigrigna adage’s usage in context and, if possible, its origin and when it first appeared, the the syntax of Tigrigna grammar, and Tigrigna as Second Language (TSL) for areas where Tigrigna is not the primary spoken language. For any one interested to start TSL formally bare with me until my website is fixed.–(this is revised entry of March 29, 2017)

ብሂል
ትግርኛ፡ ነጸብራቕ ባህሊን ልምዲን ሕብረተሰብ ዝኾኑ፡ ብዙሕ ኣፈ-ያታታትን ብሂላትን ኣለውዎ። እዚ ካብ ውሉድ-ናብ-ወለዶ ብኣፍ ዝሰጋገር ዝነበረ ወግዒ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዳርጋ እናሃሰሰ፡ ኪኢላታቱ እናወሓዱ፡ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ከምኡ’ውን ወግዒ ኣፈ-ታሪኽ ብግዜን ከባቢን ኪጽሎ ስለ ዝኽል ከም’ቲ መበቈሉ ኪዕቀብ ዝከኣል ኣይኮነን – ዝውሰኾ፡ ዝንከዮ፡ ጠሪሹ ትርጉሙ ዜጥፍእ’ውን ኣይሰኣንን።
ኣብ ምዕባለ ትግርኛ እጃሙ ከበርክት ዝደልይ ካብ’ቲ ሓሸውየ ወጺኡ፡ እሩሙ ኣጸሓሕፋ ብዝብሎ ኪጽሕፍን ሰዓብቲ ኣጥሪእዩ ንቕድሚት ከሰጕም ርሒብ ባይታ ኣሎ። እዚ ክፋል “ብሎግ” መርኣያ ተኽእሎ እዚ ተክንሎጂ ኮይኑ ኣብ’ዘን ዚስዕባ ነጥብታት የተኵር፤

 1. ብሂል ንምስናድ – ካብ ኣፈ-ታሪኽ ናብ ጽሑፋዊ ታሪኽ ንምስጋግር ምፍታን
 2. ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ብሂል ንምድህሳስ፡
 3. ትግባረ ብሂል ንምግላጽ፡
 4. ብዓቢኡ ከኣ እሩም ኣጸሓሕፋ ንምኽታልን
 5. ንግዱሳት ኣብ’ዚ ዕዩ ንምዕዳምን እዩ።
Advertisements
12 Comments

12 thoughts on “ዕላማ

 1. Hello.

  First, Thank you for the dedicated site.

  I am currently creating a website that, in purpose, is supposed to be a smooth introduction to French, using Tigrigna as introduction. In doing so, I am having a small problem with the exact usages and definitions for the most basic grammatical terms of English. If you are in anyway, interested to peer-review, collaborate and peer review in exanchge for nothing less than a proper attribution.. feel free to reply back to my email.

  • Greetings,
   Thank you for the kind words of encouragement and the feeling is mutual for your endeavour to use Tigrigna as way of introducing your upcoming French website. My French 101 (actually the code was 201) had helped me tremendously in imparting Tigrigna for those who comprehend French. I hope your Tigrigna knowledge would help facilitate your objectives too.
   I am more than happy to assist in what ever I can however I would like to caution you of my very limited spare time beyond the haphazard blogging and maintaining the TSL (Tigrigna as a Second Language) website. At least, our engagement could be a model in demonstrating collaboration. There are multitude of websites that strive to develop/teach Tigrigna but lack the tradition of sharing of experiences and collaboration.
   Finally, I would like to invite any lurkers out there who have the expertise to help and collaborate in your endeavour.
   Sincerely,

 2. ዝድነቕ ተበግሶን ጻዕርን! ቀጻሊ ክኸውን ተስፋ እገብር፣ ከምዚ ዓይነት መወከሲታት የድልዩና ኣለዉ።

  • ሰላም ተኽለ!
   ስለ እቲ ተገዳስነትካን ምትብባዕካን አመስግን። እዚ ዕዮ ካብ ዘበግሶ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ ኣሎ፣ እዛ “ብሎግ” እኳ ራብዓይ ዓመታ ሒዛ ኣላ። እተን ዘለዋኒ ክሳዕ ዝጽንቀቓን ዋላ ሓደ ግዱስ-ሰብ ክሳዕ ዝረኸብክሉ እዋንን ክቕጽል እየ። ብዙሓት ተኸታተልቲ እዚ “ብሎግ” ከም ዘለዉ እፈልጥ፣ ርእይቶ ወስ ዜብል ግን ንጣር እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ፡ ኣርእስቶም ዝሓለው ርእትይቶታት እንተ በዚሖም፡ እቲ ኣቀራርባ “ብሎግ” መወከሲ (ሓባሪ) ከም ዝህልዎ ንኽገብሮ መደብ ኣለኒ። ኣብ ምምዕባል ትግርኛ፡ እዋኑ ዝሓለፎ ነዊሕ ዕማም ከም ዘሎ ይርድኣኒ፣ ተጸሚምካ ኣንፈት ንምትሓዙ፡ ብውልቃዊ ተበግሶን ሓባራዊ ሓላፍነትን ከም ዝዕመም ግን እኣምን።

   –ኣርኣያ ካሳ
   25 መጋቢት 2017

 3. አቲ ተቕርቦ ዘለኻ ብጣዕሚ ዝነኣድ እዩ። ብሉጻት ዓምድታትካ ከኣ ብመልክዕ መጽሓፍ ተተቅርበልና ክንደይ ዝበለጸ ምስኮነልና!!!

  • መሪሕ! ብምምጓስካን ብምትብባዕካን ኣዝየ አምስግነካ። ጽሑፋተይ ንኸሕትሞም ብዙሕ ምትብባዕ እረክብ እየ። ቅድሚ ሕጂ ዝተጻሕፉ ግን ዘይረኸብክዎም ስለ ዘለዉ፡ ምንጭታት ኣብ ምእካብ ኣለኹ። ንኣኡ ከማልእ ካብ ዝጽበ ግን፡ ዘዘርከብኩሎም፡ ብቐሊል ክረከብሉ ብዝኽእል መንገዲ ክዝርግሖም መሪጸ። ንእዚ መንገዲ ዝመረጽኩሉ ተወሳኺ ምኽንያት፡ ብዙሓት ኪኢላታት፡ ንሕትመት ኪጽበዮ፡ ክእለቶም ሓመድ ከይብልዖ ከካፍልሉ ዝኽእልሉ መንገዲ ከም ዘሎ ንምሕባርን ንእቶም ብዘይ ብቑዕ ምርምር ናብ ቤት-ማሕተም ዝጓየዩ ከኣ፡ ቅድሚ ሕትመት ዕቱብ ኣቓልቦ-ጽሑፎም ንኽገብሩ እዩ። –ኣርኣያ።

 4. ንቋንቋ ትግርኛ ብእሩም ኣገባብ ሰብ ክፈልጦን ክጥቀመሉን ትገብሮ ዘለካ ጻዕሪ ከመስግነካ እፈቱ። ንመጻኢ እንዳስፍሕካዮ ክትከይድ እምነየልካ፡ ብኣይ ወገን ሰብ ብግቡእ ክፈልጦ ንስራሕካ ምስ ጉዳሳት ሰባት ክካፈሎ እየ። ይቐንየልና ንስራሕካ።

 5. ብዛዕባ ቋንቋ ትግርና፡ ተገዳስነትካን ሓቦ ዘስንቕ ሞያኻን ኣሐጒስኒ፡ ብኣኻ ከኣ ኰሪዐ፡ ጽቡቕዩ፡ ቀጽሎ።

 6. ካብ ነዊሕ ኣትሒዝካ ነዚ ብምብግጋስን ብዝተፋላለዩ መራኸቢ-ብዙሃንን ገቢርካ ክእለትካ ክተካፍልን ንሰባት ክተንቅሕን ምዕሩይ ትግርይና ንኽህሉን ህላውነት ትግርይና ብዝበለጸ መንገዲ ውሑስ ክኸውንን እትገብሮ ንጥፈታት ቅድሚ ኩሉ ዝድነቕን ጽቡቕ ውጽኢት ዘለዎን ስለዝኾነ ካብ ልበይ ከመስግነካ ይፈቱ፡
  ብምቕጻል ንስኻ ክትብርትዕን ክትቕጽለሉን ንሕና እቶም ንኣሽቱ ድማ ክንምሃርን ዕጽፊ ክንስጉምን ዘለኒ ተስፋ ዕዙዝ እዩ ፡
  ብፍላይ ኩሎም ትጽሕፎም ምኣረምታታት ዕሩይ ትግርይናን ከምኡ ውን ተምጽኦም ሓደስቲ ሓሳባትን መረዳእታታትን ኣብ ” Facebook” ክኸኑ ተመራጺ ይመስለኒ ፡ብተወሳኺ ውን ኣብ ዩቱውብ ብዝሓጸረ መንገዲ መደባት እንዳ ኣዳለኻ ብኣካል እንተትምህረና ዝያዳ ብዙሕ ምተምሃርናን ተጠቀምቲ ምኾናን ክብል ይኽእል ፡ብፍላይ ብዩቱውብ ብዙሕ ሰብ ተረባሒ ምኾነ ዋላ ንዓኻ ውን ብዙሕ ሓገዝን ምትብባዕን ምረኸብካ ይብል ብዛዕባ እዚኣ ብመልክዕ ቪድዮ/ቅዳሕ ትግርይና ምስትምሃር እንታይ ትብል ሓሳብካ ክሰምዕ ደስ ምበለኒ ንዝውሃበኒ ግብረመልሲ ኣቐዲመ የመስግን።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.