Archives

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ. 5

እረማ ናይ እታ ብ29 ሚያዝያ 2017 ዝቐረበት እትምመይ ጽሑፍ እንሆ፤

እምበኣር ነዚ ብምርዳእ፡ ዝተረስዑ ሃገራውያን ዝናታትን ኣፍኣዊ ዛንታታትን፡ ዕለቶም ዝጠፍኡ ፍጻሜታትን ዝዓነዉ ታሪኻውያን ቦታታትን ከም ዝነበሩ እሙን እዩ። ታሪኹ ዘይተጻሕፈ፡ ዕለቱ ዘይተመዝገበ፡ ዓመተ ምሕረቱ ዝተረስዐ ድኣ ይኽውን እምበር፡ ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ፡ ወይ ከኣ ፍጻሜታት ዘይነብሮ ሃገር የልቦን። እዞም ከም’ዚኦም ዝኣመስሉ ሓበሬታታት እቶም ቀንድን ቀዳሞት መበገሲ ታሪኻዊ ልቢ ወልድ ትግርኛ ምኻኖም ምግንዛብ የድሊ።

ኣርኣያ ካሳ
6 ግንቦት 2017

Advertisements

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.5

ንእዛ እትስዕብ ጥቕሲ ብምምማይ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ኣቕርቢ/ኣቕርብ። ንኣብነት ኣቀራርባን ኣተኣራርማን ጽሑፍ፡ ን”መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1፡ ቍ.2፡ ቍ.3ን ቍ.4ን” ተወከሲ/ተወከስ።

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.5

እምበኣር ነዚ ብምርዳእ፡ ሃገራውያን ዝናታትን ኣፍኣዊ ዛንታታትን፡ ዕለቶም ዝጠፍኡ ፍጻሜታትን ናብ ዑና እተለወጡ ታሪኻውያን ቦታታት ከም ዝነበሩን ከም ዝህልዉን ካብ ተኣመነ ታሪኹ ዘይተጻሕፈ ዕለቱ ዘይተመዝገበ፡ ዓመተ ምሕረቱ ዝተረስዐ ድኣ ይኽውን እምበር፡ ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ፣ ወይ ከኣ ፍጻሜታት ዘይነብሮ ሃገር ስለ ዘይህሉ፣ እዞም ከም’ዚ ዝበሉ ዓይነት ሓበሬታታት እቶም ቀንድን ቀዳሞት መበገሲ ታሪኻዊ ልቢ ወልድ ትግርኛ ምኻኖም ምግንዛብ የድሊ። (ይስሓቕ ዮሴፍ፡ “ልብወልደ ትግርኛ” ገጽ 43፡ 3ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

መተሓሰስቢ፤
ዕላማ እዛ ጥቕሲ መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነታ ንምርታዕ ወይ ካብኣ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር ይዕደም።

ትንተና ናይ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.5 ንተኸታተልቲ ይግደፍ። እቲ እረማ ግን ኣብ ዚቕጽል ይቐረብ።

ኣርኣያ ካሳ
29 ሚያዝያ 2017

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4
እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው (8 ሚያዝያ 2017) ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ብኽልተ ዝተፈላለዩ ሕ.ጽ. ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

እረማ፤
(ሀ) ብዓልቤት ም.ሓ. “ጽሓፍቲ/ጽሓፊ” ተወሲዱ፤

ካብ መበል ዓሰርተው ሸሞንተ ክፍለ-ዘመን ክሳዕ መበል ፍርቂ ዓሰርተው ትሽዓተ ክፍለ-ዘመን፡ ብትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት ኣይኮኑን።፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ዚጸሓፉ፡ ሃለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ፡ ብዓል የሓ፡ ግን ንረክብ። ንሶም፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ብትግርኛ ጽሒፎም። ብእዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ዓብይ ስም ሒዞም ይነብሩ ኣለዉ።

(ለ) ብዓልቤት ም.ሓ. “መጽሓፍ” ተወሲዱ፤

ካብ መበል ዓሰርተው ሸሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ መበል ፍርቂ ዓሰርተው ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብትግርኛ ዝተጸሓፉ መጻሕፍቲ ብዙሓት ኣይኮኑን።፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ፡ ብሃለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ፡ ብዓል የሓ፡ ዚተጻሕፈት ግን ንረክብ። እዛ መጽሓፍ፡ ንሶም፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ እትገልጽ ዛንታ እያ። ብእዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ዓብይ ስም ሒዛ ትርከብ።

ምንጪ
ካብ መበል ዓሰርተ ሾሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ ፍርቂ ዓሰርተ ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብቋንቋ ትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት’ኳ እንተ ዘይረኸብና፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ሓለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ በዓል የሓ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ዝሓዘ መጽሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ከዳልዉ ብምኽኣሎም፡ ኣብ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ዓቢይ ስም ሒዞም ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ። (ኣብርሃ ገብረህይወት “ስነ-ጽሑፍ ብቛንቋ ትግርኛ” ገጽ 30፡ 1ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.5” … ይቐርብ።

መተሓሳሰቢ፤
ካብ ቍ.4 ንደሓር ዝቐርቡ “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፋት” … ብዘይትንትና (ንግዱሳት ከም መዘናግዒን ይግደፉ) ይቐርቡ።
ኣርኣያ ካሳ
22 ሚያዝያ 2017

ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

ትንተና ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (8 ሚያዝያ 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ቀጺሉ ይቐረብ።

እዛ ሕ.ጽ. ሓንቲ፡ ነዋሕን ዘይምዕርይቲን ም.ሓ. እያ። ብዓልቤታ ንጹር ኣይኮነን፣ ብ”መጻሕፍቲ” ጀሚራ ብ “ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ”፡ ንጽሓፊ ብዝምልከት ግሲ፡ ትዓጹ። ሰዋስውኣዊ ዘይምዕሩይነታ ብምእራም፡ ብክልተ ዝተፈላለያ ሕ.ጽ. ክትቀርብ ትኽእል እያ። ነፍስ-ወከፍ ሕ.ጽ. ኣብ ኣርባዕተ ም.ሓ. ትምቀል። ኣቀራርብአን ንእዚ ዚስዕብ መክልዕ ይሕዛ፤

ሀ. “ጽሓፍቲ/ጽሓፊ” ከም ብዓልቤት ተወሲዱ እዞም ዚስዕቡ ኣርባዕተ-ኣካላት ም.ሓ. ክምስርሑ ይከኣል፤
1. እቲ ምሁራት ሰባት ዘይምርካብን ምርካብን ዚጠቅስ 2. ሓደ ሰብ ከም ዝተረኽበ ዚሕብር። 3. እቲ እተረኽበ ሰብ ዚጸሓፎ ምጥቃስ ። 4. ጽሓፊ ኣብ ታሪኽ ዝሓዞ ቦታ ምጥቃስ

ለ. “መጽሓፍ” ከም ብዓልቤት ተወሲዱ እዞም ዚስዕቡ ኣርባዕተ-ኣካላት ም.ሓ. ክምስርሑ ይከኣል፤
1. እቲ ጽሑፋት ዘይምርካብን ምርካብን ዚጠቅስ 2. ሓንቲ መጽሓፍ ከም ዝተርኽበ ዚሕብር። 3. እታ ዝተረኽበት መጽሓፍ ዝሓዘቶ ትሕዝቶ ምጥቃስ። 4. ኣብ ጽሑፋት ዝሓዘቶ ታሪኻዊ ቦታ ምጥቃስ

ትንተና፡ ሰዋስውኣዊ ዘይምዕሩይነት ጽሑፍ እዞም ዚስዕቡ ተረኺብም፤
(1) “መበል ዓሰርተ ሾሞንተ” – ልዕሊ ዓሰርተን ትሕቲ ዕስራን ዘለዉ ፍቕዲ “ው” መስተጻምር የድልዮም- ዓሰርተው ሸሞነተ። መላግቦ-ሕንጻት እንተ ዝኣትዎም፡ ብሓባር ንምንባብ ምሓገዘ – ዓሰርተው-ሸሞነተ
(2) “ክፍለ ዘመን” – ብጥምረት ኪንበቡ መላግቦ-ሕንጻጽ ኣብ መንጎ ይወሰኮም – ክፍለ-ዘመን
(3) “ፍርቂ ዓሰርተ ትሽዓተ” – መዓርጋዊ ቅ.ጥ. “መበል” ቀቅድሚ “ፍርቂ”፡ ከምኡ’ውን መስተጻምር ድ.ጥ. “ው” ደድሕሪ “ዓሰርተ” ጎዲሉ ኣሎ። እቲ ቅኑዕ – “መበል ዓሰርተው-ትሽዓተ”
(4) “ሓለቃ ፍስሃ” – ብግእዝን ብትግርኛን “ሓ” ሕደ ድምጺ ስለ ዘይሕዙ፡ “ሃለቃ” ካብ “ሓለቓ” ልሙድ መዓርግ ክህነት ብምዃኑ ብ”ሃለቃ” ይተካእ።
(5) “በዓል የሓ፡” – “ብዓል”ን “በዓል” ከም ዘርከበ ንቦታን ንክብረ-ዕለትን ይጸሓፉ እዮም። ኣብ’ዚ “ብዓል” ንቦታ ኪኸውን ባዕላዊ መርገጺ ተወሲዱ ኣሎ።
(6) ኣብ “መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ዝሓዘ መጽሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ጽሒፎም” ዚብል እቲ “ዛንታ” ንእቲ “ዝሓዘ መጽሓፍ” ስለ ዚጠቕስ፡ እቲ “ዝሓዘ” ዚብል ቃል ኣየድልን፣ ከምኡ’ውን እቲ “መገሻ” መገሻ ጽሓፊ ስለዝኾነ ክንዲ-ስም ድ.ጥ. ይልገቦ፡ – መገሻኦም ዚግለጽ መጽሓፍ
(7) “ትግርኛ” ርእሱ ዝኸኣለ ንቋንቋ ዚገልጽ ቃል ስለ ዝኾነ፡ እቲ “ቋንቋ” ኣየድልን – ብትግርኛ ጽሒፎም።
(8) “ዓቢይ” – ዓብይ “ሳልስ+ዋው=ሳድስ” ወይ ከኣ “ዓቢ” እቲ ሳልስ ንእቲ ስዒቡ ዚመጸ “ይ” ይውሕጥ (ብ”ዓብዪ” ምጽሓፍ እውን ልሙድ እዩ)።
(9) “ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ” ብ “ረኺቦም ኣለዉ” ይተካእ።

እረማ ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (8 ሚያዝያ 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዚቕጽል ይቐረብ።

ኣርኣያ ካሳ
15 ሚያዝያ 2017

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4
ንእዛ እትስዕብ ጥቕሲ ብምምማይ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ኣቕርቢ/ኣቕርብ። ንኣብነት ኣቀራርባን ኣተኣራርማን ጽሑፍ፡ ን”መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1፡ ቍ.2ን ቍ.3ን” ተወከሲ/ተወከስ።

ካብ መበል ዓሰርተ ሾሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ ፍርቂ ዓሰርተ ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብቋንቋ ትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት’ኳ እንተ ዘይረኸብና፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ሓለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ በዓል የሓ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ዝሓዘ መጽሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ከዳልዉ ብምኽኣሎም፡ ኣብ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ዓቢይ ስም ሒዞም ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ። (ኣብርሃ ገብረህይወት “ስነ-ጽሑፍ ብቛንቋ ትግርኛ” ገጽ 30፡ 1ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ምምማይ ናይ’ዛ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዝቕጽል እታው ይቐርብ። ክሳዕ ሽዑ ነበብቲ/ተኸታተልቲ ኣጽሓሕፍኣ ክድህስሱን ርእይቶኦም ኪጽሕፉ ይዕደሙ።

መተሓሰስቢ፤
ዕላማ እዛ ጥቕሲ መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነታ ንምርታዕ ወይ ካብኣ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር/ኪትገብር ይዕደም/ትዕደም።

ትንተና ናይ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4 ቀጺሉ ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ
8 ሚያዝያ 2017

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

እሩም፤

ሰብ ቀደም፡ ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኵነታት ግዜ የረድኡ ነበሩ። ከም’ዚ ሎሚ ጋዜጠኛታት፡ ወረ ንዝደሊ ወረ፡ ትምህርታዊ-ነገራት ንዝነብብ ትምህርቲ ወዘተ. እንተ ዘይኣቕረቡ’ኳ፡ ምስ ዓቕሚ ህዝቢን ምስ እቲ ዝነበሩዎ ጊዜን ዝሰማማዑ ማሕበራዊ፡ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን ትሕዝቶታት ዘልዎ ምዕዶታት ይልግሱ ነበሩ።

ምንጪ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተኣረመ ጽሑፍ እዚ ዚስዕብ ነይሩ፤

ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኩነታት ግዜ ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሎሚ ጋዜጣን፡ ጋዜጠኛታትን ንሓፋሽ፡ ወረ ንዝደሊ ወረ፡ ትምህርታዊ ነገራት ንዘንብብ ትምህርቲ ወዘተ ምሁራዊ ነገራት እንተ ዘይኣቕረቡኳ፣ ከም ዓቕሚ ህዝብን፡ ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን ዝሰማማዕ ማሕበራዊ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን ትሕዝቶ ዘልዎ ማዕዳታት ይልግሱ ነበሩ። (ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ “ሓጺር ታሪኽ ጋዜጣ ትግርኛ” ገጽ 20. 5ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4” … ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ
1 ምያዝያ 2017

ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3
ምምማይ ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ቀጺሉ ይቐርብ።

እዛ ሕ.ጽ. ሓንቲ፡ ነዋሕን ዘይምዕርይቲን ም.ሓ. እያ። ትግባረ ምልክታት ስርዓተ-ነጥቢ እውን ምዕሩያት ኣይኮኑን። ትንታነኣ ቀጺሉ ይቐርብ።

(1) ካብ “ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሎሚ” ዚብል ሓረግ፡ ብዓልቤት ም.ሓ. “ሰብ-ቀድም” ምኻኑ ኪግመት ይከኣል፡ ስለዚ ኣብ መእተዊ ም.ሓ. ኪሰፍር ነይርዎ።
(2) ብ”ማሰ”ን ብ”መልቀስ” ዝመሓላለፍ መልኽእቲ ምስ ዕማም ጋዜጠኛታት ኣይተሓሓዝን፣ ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣል ም.ሓ. ስለ ዝኾነ ተፈልዩ ይጽሓፍ።
(3) “ኩነታት” ቅኑዕ ቃል ኣይኮነን፣ ካብ “ክወነ” ዝወጸ ረባሕታ-ስም “ኵነት” ኮይኑ እቲ ብዙሑ ከኣ “ኵነታት” ይኸውን። (ተስፋማርያም)
(4) “ከምዚ ሎሚ” ዝብል ሓረግ እቲ “ከምዚ” “እ” ከም እተዋሕጠ ዜምልክት ንጽል-ጭሕጋር ጎዲልዎ ኣሎ።
(5) እቲ ጽሑፍ ዕዮ ሰባት የወዳድር ስለ ዘሎ፡ ኣብ “ጋዜጣን ጋዜጠኛታትን” ዘሎ “ጋዜጣ” ኣየድልን።
(6) እቲ ኣብ “ምሁራዊ ነገራት” ዚብል ሓረግ ዘሎ ቅጽል ንሰብ የመልክት፣ ኣቐዲሙ እቲ “ትምህርቲ” ዚብል ቃል ተጠቒሱ ስለ ዘሎ፡ እቲ ቅጽል “ትምህርታዊ” ኪኽውን ይግባእ። ከምኡ’ውን ምስ’ቲ “ነገራት” ከም ሓደ ኣሃዱ ኪንበብ መላግቦ-ሕንጻጽ (-) ይወሰኮ።
(7) “ወዘተ” ዚብል ናይ “ወዘተርፈ” ምሕጻረ-ቓል ስለ ዝኾነ ከም ዝሓጸረ ዜመክልክት ምልክት ጐዲልዎ ኣሎ።
(8) “ዘንብብ” ናይ ዘይሳገር ግሲ “ነበበ” ቅኑዕ ረባሕታ ኣይኮነን። “ዝነብብ” ኪኸውን ኣለዎ። ንኣብነት፡ ናይ ተሳጋሪ ግሲ “በልዐ” ፍልልይ ኣስተብህል፤ “ዘብልዕ” ንካልእ-ሰብ ዚብላዕ ዝህብ፡ “ዝበልዕ” – ባዕሉ-በላዒ ዚብላዕ እንክወስድ።
(9) “ዘይኣቕረቡኳ፣” – “እ” ከም እተዋሕጠ ዜምልክት ንጽል-ጭሕጋር ቅድሚ “ኳ” ጎዲልዎ ኣሎ (ተስፋማርያም)፣ ከምኡ’ውን እቲ ም.ሓ. ስለ ዘይተዛዘመ እቲ ንጽል-ጭሕጋር (፣) ብክልተ-ነጥቢ (፡) ይተካእ።
(10) “ከም ዓቕሚ ህዝብን፡” “ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን” – ብመስተጻምር (ን…ን) ስለ ዝተተሓሓዙ፡ ከልተ-ነጥቢ ኣየድልን። ከምኡ’ውን እቲ “ከም” ብ“ምስ” ይተካእ፡ ምስ’ቲ መልእኽቲ ኪሰማማዕ። “ህዝብ” ብ “ህዝቢ” (ተስፋማርያም) ይተካእ።
(11) “ዓቕሚ ህዝቢ”ን “ዝነበሩዎ ጊዜ”ን ካብ ሓደ-ንላዕሊ ስለ ዝኾኑ፡ እቲ ግሲ “ዝሰማማዕ” ብ“ዝሰማምዑ” ይተካእ (ተስፋማርያም)።
(12) “ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን”፡ ኣመልካቲ-ቅጽል “እቲ”፡ ንእቲ “ዝነበርዎ ግዜ” ዜመልክት ቃል የድልዮ።
(13) ኣብ እቲ ዝርዝር፡ “ማሕበራዊ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን” – ደድሕሪ “ማሕበራዊ” ምልክት ክልተ-ነጥቢ የድልዮ።
(14) እቲ ዝርዝር ንብዙሕ-ባኣታት ስለ ዘመልክት እቲ “ትሕዝቶ” ብ “ትሕዝቶታት” ይተካእ።
(15) “ማዕዳታት” ከም ልምዲ እንተ ዘይኮይኑ፡ ካብ ሱር-ግሲ “ምዓደ” ዚወጽእ ስም “ምዕዶ” ስለ ዝኸውን፡ ናይ “ምዕዶ” ብዙሕ ከኣ “ምዕዶታት” ይኸውን።
(16) “ግዜ”ን “ጊዜን” ብዝተፈላልየ ሆህያት ተጻሒፎም፡ ብክልተኡ ምጽሓፍ ልሙድ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ብሓዲኡ ይጽሓፍ። ። ንሓበሬታ፡ “ግዜ” ብልማድ፡ “ጊዜ” ከኣ ካብ ግእዝ ዝረዓመ።

መዘክር፤ ተስፋማርያም ዚብል ኣብ ሓጹር ዝእተወ ስም፡ እቲ ጌጋ ካብ ተስፋማርያም ዝለቐሞ ከም ዝተረኸበ ይሕብር።

እረማ ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዚቕጽል ይቐረብ።

ኣርኣያ ካሳ
26 መጋቢት 2017