“ኰነ” ዶስ “ኮነ” ኣይናይ ቅኑዕ ምኾነ፧

“ኰነ” ዶስ “ኮነ” ኣይናይ ቅኑዕ ምኾነ፧

“እሩምን ምዕሩይን” ኣጽሓሕፋ ከዘውትር እጽዕር እየ። ንብዙሓት ኣደናገርቲ ዝመስሉኒ ቃላት ብዘተኻእለ መጠን ብመጐት፡ እንተ ዘይከእልኩ ከኣ ኣብ ሓዲኦም ረጊጸ፡ ውጹእ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽጽሕፍ ህርድግ እብል። ሓደ ካብ እቶም ከም ዘርከበ ዝጸሓፉ ቃላት “ኰነ/ኮነ” እዩ። ብዘይ መጐት፡ ብስምዒት፡ ን”ኰነ” መሪጸ ጽሑፈይ አከናውን ነይረ። ሕጂ ግን ካብ “ኰነ” እቲ ቅኑዕ “ኮነ” ከም ዝኾነ ዘዕግበኒ ጭብጢ ረኺበ ኣለኹ። ዳህሳሱ ምስ ፊደል-“ወ” ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ንእቶም ጐራዳት/ጐደሎታት ዚበሃሉ (ቈ፡ ኰ፡ ጐ) ፊደላት ስለ ዝሕውስ ኣብ ካልእ እዋን አቕርቦ። ንሕጂ ግን ውጺኢቱ እንሆ።

መባእታ ሱር-ግሲ ናይ “ኰነ/ኮነ” ካብ ልሳነ-ግእዝ ዝመበቆሉ “ከወነ” እዩ። ኣብ ምምራጽ “ኮነ” ካብ “ኰነ” ንእዞም ዚስዕቡ ማንታ-ቓላት ንተዓዘብ፤ ለወሰ – ሎሰ፡ ሰወለ – ሶለ፡ መወተ – ሞተ፡ ቀወመ – ቆመ፡ ነወመ – ኖመ፡ ጸወረ – ጾረ፡ ዓወረ – ዖረ፡ ዓወደ – ዖደ፡ ዘወረ – ዞረ፡ ብተዛማዲ ከኣ ከወነ – ኮነ ይኸውን። ፊደል “ወ” ደድሕሪ ፊደል-ግእዝ ኪስዕብ እንከሎ፡ ኣብ ቅዱምን ሕሉፍን እዋን፡ ንእቲ ቅድሚኡ ዘሎ ግእዝ ናብ ሳብዕ ቀይሩ ይወሓጥ እዩ (ንእዚ መጐት ዘይክተሉ’ውን ኣለዉ)። ብእዚ ምኽንያት ከኣ “ኮነ” ቅኑዕ ኣጽሓሕፋ ይኸውን።

ረባሕታ ከወነ/ኮነ ብኸፊል እነሀዉ፤ ኮይነ ኮይንኪ/ኮይንካ ኮይና/ኮይኑ ኮይንክን/ኮይንኩም።

እቲ ኣብ ቅዱምን ሕሉፍን እዋናት ዝወሓጥ “ወ” ኣብ መጻኢ እዋን ግን ይኽሰት እዩ። ንኣብነት፡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈለጥኩን።

ኣብ ቅድሚ “ኮነ” ካልእ ፊደል እንተ ሃለወ፡ እቲ “ኮ” ብቐራን (ኾ) ይጽሓፍ። ንቐራናት ፊደላት (ቐ፡ ቘ፡ ኸ) ዝምልከት ዳህሳስ ኣብ ካልእ ግዜ ይቐርብ። ንሕጂ ግን ሓደ ኣብነት እንሆ፤ ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ – እቲ ፊደል-“ዝ” ንፊደል-“ኮ” ናብ ፊደል-“ኾ” ቀይርዎ፣ እቲ ካልኣይ ቃል ግን፡ ኣብ ቅድሚኡ ፊደል ስለ ዘይብሉ ብዘይ ቀርኒ ተጻሒፉ።

ኣርኣይ ካሳ
20 ለካቲት 2017

Advertisements

6 thoughts on ““ኰነ” ዶስ “ኮነ” ኣይናይ ቅኑዕ ምኾነ፧

 1. መጀመርታ ሰላምታ።
  1. ጐራዳ/ጐደሎ ዝብል ጐራዳት ፊደላት ማለትካ’ዶ ትኸውን፧
  2. እቲ ዝበጻሕካዮ መደምደምታ፡ ካብ “ኰነ ወይ ኮነ”፡ እቲ “ኮነ” ቅኑዕ “ኰነ” ኸኣ ጌጋ ዝብል እዩ። እቲ “ኮነ” ብ Kone እንተ ተጻሒፉ፡ ወዮ ፊደል “ው” ድኣ ናበይ ጐሪድካዮ፧ “ኰነ” ግን Kwene እንተ ተጻሒፉ፡ እንተ ወሓደ ነቲ ፊደል “ው” ዓቂቡ ይርከብ ኣብ ግእዝ ከአ ቅኑዕ እዩ፡ በዚ ምኽንያት ካብ “ኮነ” ዪሓይሽ ማለት እምበር ክሊቲኦም ቅኑዓት ኣይ ኮኑን።
  3. ነቲ ቅኑዕ ንምርካብ ዝግበር ምውስዋስ ንድሕሪት ኮነ ንቅድሚት ብኣምሳል እግሪ-ጕዕዞ ናብ ናይ ቀደም ግእዝን መጻኢ ግእዝን ኽንጕዓዝ ናይ ግድን ይኸውን። ብተወሳኺ፡ ወዮም ፊደላት ጐራዳት/ጐደሎ ዝበልናዮም ከ እንታይ ኣግዲሎም እዮም፧ ወሲኾም እምበር። እዞም ፊደላት ግእዝ ጐራዳቶም ምሉኣቶም ኣሪጎምና ቅያር ንግበረሎም ዝብል ሓሳብ ይህልወካ’ዶ ይኸውን፧ ከመይ ዘይኣርጉ ዘይትብል፧ ካብ ዘመን ፈርዖናት፥ ግብጺ፡ እዱሊስ፡ ኑባ፡ ሰንዓ፡ ኣኽሱም ክስብ ሎሚ ናብ ኣስመራ ባሕሪ ኤርትራ ኣሰጋጊሮምና’ዶ ኣይኮኑን፧ ደጊም ግን እንድዒ፧ ተሓቢአ ቅያር እሓስበሎም ኣለኹ፡ ክሕሰበሎም ከኣ ኣለዎ።

  • ቅድሚ ናብ ርእይቶ ምሕላፈይ ንጽሓፊ “ገብረስላሴ” ኢለ ክጠቕስ እየ። ንእዛ ስም ካብ’ቲ ብሮማዊ-ፊደል ዝተጻሕፈ ስም-ኢመይል (gebreslassei) እየ ወሲደያ፡ መይነያ እንተኾይነ፡ ይቕረታ እሓትት።

   ንእዘን ብ ገብረስላሴ ዝቐረባ ሃነጽቲ ርእይቶን ሕትቶን ብወገነይ እዚ ዚስዕብ እምልስ።
   መልሰይ/ርእይቶይ፡ ብዘረባ ኣምጽኦ ንኸይገፍሕ ግን ኣብ’ታ መንቀሊት ርእሰ-ነገር፡ “ኰነ/ኮነ”፡ ጥራይ እሕጸር። ንእቲ ስለምንታይ ጐራዳት/ጎደሎታት ከም እተባህሉን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝተላዕሉ ሕቶታትን ርእይቶታን ኣብ ንኣኦም ተባሂሉ ዝብገሰ ዛዕባ አልዕሎ። ብተወሳኺ ገብረስላሴ፡ “ተሓቢአ ቅያር እሓስበሎም ኣለኹ” ንዝበሎ ሓበሬታ፡ በርትዕ፡ ካብ ፍልጠጥካ ንኽንምሃር፡ ብዝፈቐድካዮ መንገዲ ዘርጋሓዮ እብል። “ፊደላት-ግእዝ” ንዝምልከት ኣፈናዊ ዳህሳስ ኣብ ናይ 2 ለካቲት 2014 እታው ኣብ ትሕቲ “እሩምን ምዕሩይን ትግርኛ” ወስ ኣቢለ ነይረ፣ ከምኡ’ውን ረባሕታ ‘ኣመላውያን’-ፊደላት ዘማእክል ግሲ ብከፊል ኣብ ትሕቲ “ረኣይ ወይ ርኣየ” ኣቕሪበ። ቅሩብ ስፍሕ ብዝበለ፡ “ምንጻር ሱር-ግሲ፡ ንእሩም ጽሕፈት ቀላሲ” ብዚብል ኣርእስቲ ኣብ “ሓዳስ ኤርትራ” ክትሕተም ተቐሪባ ኣላ። ካብ ሃጠወ-ቀጠው ናብ መበገሲ ርእሰ-ነገር ክሓልፍ።

   ኣብ ርእይቶይ፡ ነባቢ ንምክትታል ‘ኪቐሎ’፡ እተን ናይ ገብረስላሴ ርእይቶ፡ ሕቶን መልሲን ኣብ ጥቕሲ ኣእትየ ምስ መልሰይ፡ ብፊደላዊ-ተርታ (ሀ፡ ለ፡ ሐ፡…)፡ ኣዋሲበ አቕርብ።

   “1. ጐራዳ/ጐደሎ ዝብል ጐራዳት ፊደላት ማለትካ’ዶ ትኸውን፧” ንዝብል ሕትቶኣዊ ትዕዝብቲ ገብረስላሴ፡ መልሰይ፤

   (ሀ) ርግጽ። ኣብ’ዚ ክልተ ስሕተታት ፈጺመ ኣለኹ። 1. ከም እቲ ዝቐረበ ግምት፡ ስሕተት ግድፈት-ፊደል ከም ዘሎ ብሩህ እዩ። እቲ “ጐራዳ” ዚብል ቃል ምስ’ቲ ግሲ (ዚብሃሉ) ኪሰማማዕ “ት” ጎዲልዎ ኣሎ። እዚ ከኣ ብ“ጐራዳት” ኪጸሓፍ ነይርዎ። ከምኡ’ውን እቲ ምስኡ ዘሎ ተወራራሲ ቃል ንኪመዓራረ ኣብ ክንዲ ብንጽል “ጐደሎ” ብብዙሕ “ጐዶሎታት” ኪጸሓፍ ነይርዎ። እዚ ከኣ እቶም ስማት ብቍጽሪን ብረባሕታን ምስ እቲ ግሲ ኪሰማምዑ ይኽእሉ። እታ ምንጪ ዘተ ብእዚ እተሓበረ መሰረት ተኣሪማ ኣላ።

   “2. እቲ ዝበጻሕካዮ መደምደምታ፡ ካብ “ኰነ ወይ ኮነ”፡ እቲ “ኮነ” ቅኑዕ “ኰነ” ኸኣ ጌጋ ዝብል እዩ።” ንዚብል ርእይቶ ገብረስላሴ፡ መልሰይ፤

   (ለ) ካብ እቶም ክለተ ቃላት፡ “እቲ ቅኑዕ ‘ኮነ’ ከም ዝኾነ ዘዕግበኒ ጭብጢ ረኺበ” ኢለ ኣለኹ፣ ብካልኦት ዘይቅቡል ኪኽውን ይእኽል እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዘቕረብክዎ ውጽኢት እመበር ምሉእ ዳህሳስ ከም ዘይኮነ፡ “ዳህሳሱ ምስ ፊደል-‘ወ’ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ንእቶም ጐራዳት/ጐደሎታት ዚበሃሉ (ቈ፡ ኰ፡ ጐ) ፊደላት ስለ ዝሕውስ ኣብ ካልእ እዋን አቕርቦ።” ዚብል ጠቒሰ እየ።

   ገብረስላሴ፡ “እቲ ‘ኮነ’ ብ Kone እንተ ተጻሒፉ፡ ወዮ ፊደል ‘ው’ ድኣ ናበይ ጐሪድካዮ፧” ኢሉ ንዘቐረቦ ሕቶ፡

   (ሐ) መልሰይ ኣብ ቦትኡ (ተዋሒጡ) ኣሎ እዩ፣ ኣብ’ቲ ጽሑፍ እውን ኣሚተዮ ነይረ። ንምዝኽኻር፡ “እቲ ኣብ ቅዱምን ሕሉፍን እዋናት ዚወሓጥ “ወ” ኣብ መጻኢ እዋን ግን ይኽሰት እዩ። ንኣብነት፡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈለጥኩን።” ዚብል ኣስፊረ። ኣብ “ዝኸውን” ዘሎ “ው” እቲ ኣብ ሱር-ግሲ “ከወነ” ዝነበረ እዩ ኢለ እወስዶ።

   ገብረስላሴ፡ “እቲ ’ኰነ’ ግን Kwene እንተ ተጻሒፉ፡ እንተ ወሓደ ነቲ ፊደል “ው” ዓቂቡ ይርከብ ኣብ ግእዝ ከአ ቅኑዕ እዩ፡” ኢሉ ንዘቕረቦ ርእይቶ፡

   (መ) ብወገነይ ብዛዕባ ትግባረ “ከወነ” ኣብ ግእዝ ፍልይ ጭብጢ እዩ ዘለኒ። ከም ሱር ግሲ ደኣ ብ“ከወነ” ይጸሓፍ እምበር፡ ብግእዝ እውን ከም ብትግርኛ ብዘይ ዕቃበ “ወ” እዩ ዚጸሓፍ። ንኣብነት፡ “ለይኩን ብርሃን፡ ወኮነ ብርሃን” “ኢኮነ ሠናይ”፣ ኣብ “ይኩን” “ኮነ” እቲ ፊደል “ወ” ክሱት ኣይኮነን። ኣብ መጻኢ-እዋን ግን እቲ “ወ” ይቕልቀል እዩ። ንኣብነት – “አነ እከውነከ” “ትከውን ቅድስተ”።

   ኣርኣያ ካሳ
   4 መጋቢት 2017

 2. ትንታነኻ ቅቡል ኮይኑ ረኺበዮ።

  ጓል መገዲ ከይትኸውን፣ እምበር ኣብ’ዛ እትቕጽል ጽሕፍትኻ ሓንቲ ንእሽቶ ሕቶ ኣላትኒ።

  “ንቐራናት ፊደላት (ቐ፡ ቘ፡ ኸ) ዝምልከት ዳህሳስ ኣብ ካልእ ግዜ ይቐርብ። ንሕጂ ግን ሓደ ኣብነት እንሆ፤ ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ – እቲ ፊደል-“ዝ” ንፊደል-“ኮ” ናብ ፊደል-“ኾ” ቀይርዎ፣ እቲ ካልኣይ ቃል ግን፡ ኣብ ቅድሚኡ ፊደል ስለ ዘይብሉ ብዘይ ቀርኒ ተጻሒፉ።”

  እቲ ቅኑዕ ኣጽሓሕፋ “ዝኾነ ኮይኑ” ድዩ ዋላስ “ዝኾነ ኾይኑ”፧
  ልክዕ ከምቲ እነድምጾ ክንጽሕፎ ዝግባእ እንተኾይኑ፣ እታ ዳሕረወይቲ ቅንዕቲ ትመስለኒ። ካልእ ምኽንያት እንተልዩ ግን ክፈልጦ ምደለኹ።

  • ሰላም ተኸለ፡
   ከም’ቲ ዝኣመትካዮ ኣርእስቲ ከየጋፋሕና፡ ሕትቶ/ርእይቶኻ ኣብ ኣደማምጻ “ከ/ኸ”ን ዘድሃበ ኮይኑ ተረዲኡኒ ኣሎ። መልሰይ ኣብ ክልተ ከፊለ ብሓጺሩ መብርሂ ክህብ፤

   (1) እቲ “”ንቐራናት ፊደላት (ቐ፡ ቘ፡ ኸ) ዝምልከት ዳህሳስ ኣብ ካልእ ግዜ ይቐርብ” ዝበልክዎ፡ እቲ ዳህሳስ ንሕትመት ጋዜጣ ብዝጥዕም ተጻሒፉ ኣሎ። ኣርእስቲ እቲ ጽሑፍ፡ “ኣብ “የፐ ወዲ ‘ዅርባ’” “ቀ”ን “ከ”ን ኣበይ ተሸርባ፡ ብበዓል ኣቕርንቲ ተጐቢኣ” ዚብል ኮይኑ እቲ ንቆፍን ካፍን ዝምልከት ጽማቝ ድሕሪ ሕትመት ኣብ “ብሎግ”አይ ኪልጠፍ እዩ።

   (2) ን“ልክዕ ከምቲ እነድምጾ ክንጽሕፎ ዝግባእ እንተኾይኑ” ብምባል ሓቲትካ ዝብጻሕካዮ መደምደምታ ዝውስኸሉ፡ ዛዕባ ኣደማምጻ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ከም ዝተዘተየሉን ገና ብዙሕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ ምሕባር እዩ። ብሓጺሩ ኣብ ትሕቲ “እሩምን ምዕሩይን ትግርኛ” ንእዘን ዝስዕባ እታዋት ተወክሰ፤ 08 መጋቢት 2014 “ኣደማምጻ”፡ 23 መጋቢት 2014 “ኣደማምጻ 2”፡ 1 ሓምለ 2014 “ኣደማምጻ 3 (ኣናብባ)”፡ 21 ነሓሰ 2014 “ዝመድና መጸውዒ-ስማት ፊደላት”።

   እታ ዘቕረብካያ ኣብነት ብእቲ መምርሒ ኢለ ኣውጺአዮ ዘለኹ መሰረት፤ (1) ከም ክልተ ዝተፈላልዩ ቃላት ኪጸሓፉ እንከለዉ፡ እቲ ቅድመ-ጥብቆ “ዝ” ዝለግቦ ብቐራን ይጽሓፍ፣ እቲ ቅ.ጥ. ዘይለግቦ ብዘይቀርኒ ይጽሓፍ – “ዝኾነ ኮይኑ”። (2) ከም ሓደ-ቓል ኪንበብ እንተ ተደልየ፡ ምልክት መላግቦ-ሕንጻጽ ኣእቲኻ ከም’ቲ ዝጸሓፍካዮ ብ”ዝኾነ-ኾይኑ” ይጽሓፍ።

   ኣርኣያ ካሳ
   29 መጋቢት 2017

 3. ክቡር ኣርኣያ
  “ኰነ” ወይስ “ኮነ”፤ ኣየናይ እዩ፡ እቲ ቅኑዕ ኣጸሓሕፋ?
  ኣብ’ዛ ሕትቶ’ዚኣ፡ “‘ዀነ’ ወይስ ‘ኾነ’ ዝብሉ ቃላት’ውን ክውሰኹ ይግባእ ነይሩ። ሱር-ግሲ ናይ “ኰነ/ኮነ” ካብ ልሰነ ግእዝ ዝመበቆሉ ፡ “ከወነ” ከም ዝዀነ ድሕሪ ምግላጽ፡ “ኮነ” ቅኑዕ ኣጸሓሕፋ ናይቲ ቃል ገይርካ ወሲድካዮ ኣሎኻ። ፊደል “ወ” ካብ’ቲ ቃል ከመይ ከም ዝወጽአ ንምርዳእ፡ “ኣብ ቅዱምን ሕሉፍን እዋን፡ ንእቲ ቅድሚኡ ዘሎ ግእዝ ናብ ሳብዕ ቀይሩ ይወሕጥ እዩ፡” ብምባል፡ ሕሉፋት ጊዜታት ናይ ብዙሓት ግስታት ከም ኣብነታት ኣቕሪብካ ኣሎኻ።
  ብዛዕቦ እዞም ኣብ ሕትቶ ቀሪቦም ዘለዋ ረባሕታታት ግስታት፡ ካብ ናትካ ዝተፈላየ ርእይቶ እዩ ዘሎኒ። ኣብ’ታ ናይ ተኪአ ተስፋይ መጽሓፍ ሰዋስው ዝሃብክዎ ገምጋም፡ ሱር-ግሰ ናይ ሓደ ግሲ፡ ኣብ ኣጸሓሕፋ ናይ’ቲ ግሲ ረባሕታ ቃል፡ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ገሊጺ ከም ዝነበርኩ ከም እትዝክሮ እኣምን እየ። እዞም ግስታት’ዚኦም ነቲ ኣገባብ’ቲ ብምኽታል ብከም’ዚ ዝስዕብ እየ ዝትንትኖም፤
  እቲ ሱር-ግሲ ናይ’ዞም ግስታት’ዚኦም፡ “ምኳን”/ “ምዃን” ስለ ዝዀነ፡ እቲ እሩም ኣጸሓሕፍፋ ሕሉፍ ጊዜ ናይ’ዞም ሕደ ዝዀኑ (ተመሳሰልቲ) ግስታት’ዚኦም፡ “ኰነ”/”ዀነ” እዩ። ኣቶ ገብረስላሴ፡ ነቲ መሰረታዊ ቃል “ክወነ” (kwene) ኢሉ ምጽሓፉ፡ ልክዕ እዩ ዘሎ። ከመይ፡ እቶም ክልተ ፊደላት፡ ማለት “ክወ” ብፊደል “ኰ” ክትክኡ ስለ ዝካኣል። ከምኡ ስል ዝዀነ ድማ፡ ኣብ መንጎ ፊደል፡ “ኮ”ን ፊደል፡ “ኰ”ን፡ ኣብ መንጎ ፊደል”ኾ”ን ፊደል፡ “ዀ”ን ናይ ኣደማምጻታት ፍልልያት ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ ኣይግባእን።
  እቶም ከም ኣብነታት ቀሪቦም ዘልዉ ሕሉፋት ጊዜታት ናይቶም ግስታት፡ እቶም ኣብ ማእከሎም ፊደል “ወ” ዘለውዎም እዮም እሩማት። ምኽንያቱ ሱር-ግሲ ናይ ነፍስ-ወከፍ ግሲ፡ ፊደል “ወ” ኣብ ማእከሉ ኣሎ። ንኣብነት ፤ ናይ “ለወስ” ሱር-ግሲ፡ “ምልዋስ”፡ ናይ “ዓወረ” ሱር-ግሲ፡ “ምዕዋር” እዮም።
  እቶም ናይ “ምኳን”/ “ምዃን” ረባሕታት፡ ነቲ ሱር-ግሶም ተኸቲሎም ብእሩም ኣገባብ ከም’ዚ ዝስዕብ ይጽሓፉ፤
  ኰይነ/ዀይነ፡ ኰንካ/ዀንካ፡ ኰንኪ/ ዀንኪ፡ ኰይኑ/ዀይኑ ወዘተ. .
  እታ ቀሪባ ዘላ ኣብነት ፡ ማለት “ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ”፡ ብእሩም ኣጸሓሕፋ ክትካእ ከላ፡ “ዝዀነ ኰይኑ ኣሎ፡” ትኸውን።
  ኣብ ሓደ ቋንቋ፡ ሓደ ግሲ ኣብ ኣዘራርባ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተ ዝዝውተር ኰይኑ፡ ኣብ ኣደማምጻ በብቝሩብ እናተለወጠ ወይ እናሰለለ ስለ ዚኸይድ ናይ ሰዋስው ሕጊ ኣይኽተልን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፡ ግሲ “ምኳን/”ምዃን” ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ረብሓታቱ ሕጊ ዘይኽተል እዩ። ንኣብነት ነዚ ግሲ’ዚ ብቐዳማይ ኣካል ንጽል ክትንተን እንከሎ ከም’ዚ ዝሶብ ይኸውን፤
  ኣነ ኰይነ/ዀይነ፡ ኣን እየ፡ ኣነ ነበርኩ፡ ኣነ ክኸውን እየ።
  ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ግሲ፡ ” to be” ኣብ ህልዊ ጊዜን ኣብ ሕሉፍ ጊዜን ሕጊ ሰዋስው ዘይኽተል እዩ።
  ብዛዕባ እቶም “ጐራዳት/ጐደሎታት” ወይ ” ኣመላውያን” ተባሂሎም ዝጽውዑ ፊደላት ኣብ ዝመጽእ ጊዜ ርእይቶይ ክህብ እየ።
  ተስፋማርያም ቦኽረጽዮን

 4. ሰላም ኣቶ ተስፋማርያም!
  ስለ እቲ ርእይቶኻን ሃብታም ተመክሮኻን አመስግነካ። ኣብ’ዚ ክልተ ርእይቶ ኣለዋኒ፤
  (ሀ) ኣብ እዛ እታው ውጽኢት እምበር ዳህሳሰይ ኣየቕረብኩን። እቲ ዳህሳስ ን”ወ” ዝሓቝፉ ካልኦት ግሲታት እውን ስለ ዝሕውስ ብፍሉይ እታው ከቕርቦ ከም ዝኾንኩ ገሊጸ ነይረ። ካብ ተኸታተልቲን ተሳተፍቲን ብዝዕዘቦ ተገዳስነት፡ ተቐላጢፈ እታ እታው ክጅምራ እየ።
  (ለ) እቶም “ዀነ/ኾነ” ኢልካ ዝጠቐስካዮም እውን፡ ንቐራናት ፊደላት (ቐ፡ ቘ፡ ኸ) ስለ ዝሕውሱ፡ ዳህሳሱ ኣብ ፍሉይ እታው ከቕርቦ ምዃነይ ቃል-ኣትየ እየ።
  –ኣርኣያ ካሳ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s