ዕላማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ

ሰዋስው፡ ብሓፈሻ፡ ብእሩምን ምዕሩይን ምዝራብን ምጽሓፍን ማለት እዩ። ሓባራዊ ዝኾነ ንጹር ወይ ርዱእ መምርሒ እንድሕር ዘየልቦ፡ ተዛረብቲን ጽሓፍቲን በብዝመስሎም ይዛረቡን ይጽሕፉን። ካብ ምልከት ቋንቋ ዝተላዕለ፡ እሩምነት ጽሑፍ ብዘየገድስ፡ ኣብ ምርዳእ መልእኽቲ ዳርጋ ጸገም ኣይኽሰትን፣ ብፍላይ ኣብ ዕለታዊ ርክብ ሕድ-ሕድ ዘተኩሩ ዛዕባታት ኪኾኑ እንከለዉ። እቲ ቋንቋ ኪዓብይን ዕብየቱ ክቕየስን ግን የጸግም።

ቀንዲ ዕላማ እዚ መደብ፡ ጽሑፍ ቅድሚ ምዝርጋሕ፡ ዕቱብ ገምጋም ናይ ምግባር ተመክሮ ንምድላብ እዩ። ንመለማምዲ ተመክሮ-ምምማይ፡ ካብ ብኪኢላታ ዝተሓትሙ ጽሑፋት ኪጥቀሱ እዮም። ምንጪ ናይ እዞም ኣብ’ዚ “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ” ዝቝርቡ፡ ካብ “ምምዕባል ቋንቋ ትግርኛ” ዝሕመረቶም ጽሑፋት ይኾኑ። እቶም ኣብ’ዚ ዝቐርቡ ጥቕሲታት መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነቱ ንምርታዕ ወይ ካብኡ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ምንጪ ንመወከሲን መመሃሃሪን ጥራይ እዩ። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር ይዕደም። ካብኡ ተበጊሱ ከኣ ኣብ ምእራምን ምትዕራርይ ጽሑፍን ጥራይ ዘተኮረ ርእይቶ የቕርብ። ኣቀራርባ ርእይቶ ኣብ ክለተ ይኽፈል፤ 1. ትንተና – መጐት ዘይእሩመንት ጽሑፍ ምግላጽ። 2. እረማ – እሩምን ውጹእን ኣጽሓሕፋኡ ምጽሓፍ።

ንመበገሲ፡ ካብ “መበቈልን ምዕባለን ቋንቋ ትግርኛ፡ ጥርኑፋት ጽሑፋት” ብኣሰንዳኢ ተኸስተ ኣሕደሮም (ኣስመራ ጥሪ 1፡ 2000) ዝቐረበት መጽሓፍ እተወስዱ ጥቅሲታት ይቐርቡ። ጽሓፍቲ እቶም ጥቕሲታት እዞም ዚስዕቡ ህቡባት ደረስቲ እዮም፤ ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ ኣብርሃ ገብረህይወት፡ ይስሓቕ ዮሴፍ፡ ኣለማዮ ካሕሳይ (ግራዝ.)፡ ትኳቦ ኣረስዕ፡ ተስፋይ ሓጐስ፡ እምባየ ሃብተዝጊን (ቀሺ)፡ ኣስረስ ተሰማን። እታ ጥርንፍቲ መጽሓፍ፡ ውጽኢት ዋዕላ ምዃና ግን እቲ ዋዕላ ዝተካየድሉ ዕለትን ቦታን ኣይተመዝገበን፣ ብድብድቡ፡ እቶም ጽሑፋት፡ ቅድሚ 1991 ከም ዝቐረቡ ካብ ጽሑፍ ኣሰናድኢ ርዱእ እዩ። ውጹእ ሓባራዊ መምርሒ ብዘይምህላዊ ጽሓፍቲ ‘በብዝመስሎም’ ከም ዝጸሓፉ እቶም ዝቐርቡ ጥቕሲታት ርኡይ ይገብርዎ።

መግለጺ ምሕጻረ-ቓላት፤
1ይ፡ 2ይ፡ … – ቀዳማይ፡ ካልኣይ፡ …
ሕ.ጽ. – ሕጡበ-ጽሑፍ
ም.ሓ. – ምሉእ-ሓሳብ/ምሉእ-ሓሳባት
ቅ.ጥ. – ቅድመ-ጥብቆ
ቍ. – ቍጽሪ
ድ.ጥ. – ድሕረ-ጥብቆ
መጻ. – መስተጻምር
መዋ. – መስተዋድድ
—-
ከም ኣብነት “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1” ኣብ ዝቕጽል ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s